Zamówienia usługi społeczne

img

Niniejsze opracowanie dotyczy problemów prawnych powiązanych z funkcjonowaniem w obrocie regulowanym poprzez PrZamPubl konsorcjów wykonawców. Celem opracowania jest kompleksowe wyrażenie omowne powyższego tematu, który pomimo dużej doniosłości praktycznej został zaniedbany w doktrynie, przy czym z racji obszerności materiału spektrum pracy zostało ograniczone do kwestii podstawowych z aspektu PrZamPubl, a z drugiej strony prawa cywilnego i w niewielkim fragmencie prawa upadłościowego. Jednocześnie podkreśla ono niedostatecznie jakże dotychczas uwzględniane – zarówno w orzecznictwie KIO dodatkowo sądów powszechnych, orzekających w sprawach zamówień publicznych – cywilistyczne aspekty omawianej problematyki dodatkowo reguły wynikające z prawa UE, w tym w szczególności z kodeksów dyrektyw również orzecznictwa TS. Nasz artykuł zawiera ustawę Prawo zamówień publicznych z uwzględnieniem najnowszych przemian wydanych w Zamieszczony w tomie regulacja cieszy się stałym zainteresowaniem osób prowadzących działalność gospodarczą i uczestniczących w przetargach. Zaletą pracy naukowej jest jej praktyczny, poręczny format i prześwitujący

  • Zapisy umowy o roboty budowlane zabezpieczające Zapisy umowy o roboty budowlane zabezpieczające
  • wieloletnia prognoza finansowa ustawa o finansach publicznych wieloletnia prognoza finansowa ustawa o finansach publicznych
  • Akta osobowe termin wydania świadectwa pracy i Celem wpisu na Akta osobowe termin wydania świadectwa pracy i Celem wpisu na
  • Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów
  • Wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego Artykuł Wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego Artykuł