Pozacenowe kryteria oceny

img

Właściwe sformułowanie opisu przedmiotu zamówienia to korzyści tak na rzecz zamawiających w który sposób wykonawców. Nowelizacja Prawa zamówień publicznych z czerwca w znacznej mierze zmieniła dotychczasowy schemat konstruowania takiego opisu. Jak konstruować opis w zgodzie z najnowszymi regulacjami, w który sposób go czytać, aby zdobyć przetarg oraz na co zwrócić szczególną uwagę – informujemy w artykule. Zamieszczamy też przykłady opisów rozlicznych przedmiotów zamówienia. Orzeczenia wydawane przez KIO w przeważającej większości nie są korzystne na rzecz wykonawców składających odwołania. Z informacji dotyczącej rozpoznawania odwołań przez KIO w wynika, że zaledwie % odwołań wykonawców jest uwzględnianych poprzez KIO. Celem niniejszej pracy jest przybliżenie orzeczeń korzystnych na rzecz wykonawców. Spośród nich poczyniono wyboru przeszło najnowszych wyroków najbardziej przydatnych z punktu widzenia wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Uszeregowano je w kilku podstawowych grupach tematycznych: opis przedmiotu zamówienia, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, pełnomocnictwo, tajemnica przedsiębiorstwa, warunki udziału w postępowaniu, dokumenty, wykluczenie wykonawcy z postępowania, kryteria oceny ofert, odrzucenie oferty, unieważnienie postępowania. Poprzedzenie poszczególnych zagadnień krótkim wprowadzeniem pozwoli zaznajomić się z daną tematyką każdemu wykonawcy. Prezentacja orzeczeń KIO jest oparta na schemacie: ocena prawna, przedmiot zamówienia, zarzut, stanowisko KIO, a również opatrzona zwięzłym artykułem eksperta.

  • Legalna pobyt cudzoziemca z uwzględnieniem ograniczonego Legalna pobyt cudzoziemca z uwzględnieniem ograniczonego
  • Istota i potrzeba coachingowego stylu zarządzania Istota i potrzeba coachingowego stylu zarządzania
  • Zakres zmian dotyczących składania ofert Zakres zmian dotyczących składania ofert
  • Nowe prawo zabezpieczenie roszczeń pieniężnych Nowe prawo zabezpieczenie roszczeń pieniężnych
  • Audyt zamówień i kiedy stosujemy zamówienia Audyt zamówień i kiedy stosujemy zamówienia