zawieszenie aktywności a umowa leasingu W obrocie gospodarczym

art

zawieszenie aktywności a umowa leasingu. W obrocie gospodarczym tuż przy umów leasingu operacyjnego i finansowego funkcjonuje także tzw. leasing zwrotny. Umowa taka polega na tym, że przedsiębiorca sprzedaje własny wnętrze trwały firmie leasingowej, a z kolei zawiera z nią umowę leasingu na mocy, której w dalszym ciągu go użytkuje. Głównym celem zawarcia takiej umowy jest ulepszenie płynności finansowej przedsiębiorcy i uwolnienie środków pieniężnych zamrożonych w nabytych składnikach majątku. W zakresie podatku VAT poprzez umowy leasingu albo inne umowy o podobnym charakterze, rozumie się umowy w wyniku których, odpisów amortyzacyjnych dokonuje używający również umowy leasingu, jakich przedmiotami są grunty. Na gruncie ustawy o podatku od towarów usług leasing zwrotny rozpoznawany jest jako dwie różne czynności podlegające opodatkowaniu – dostawa towarów i świadczenie usług. W związku z powyższym jedną fakturę sprzedażową wystawia dotychczasowy właściciel środka stałego na rzecz leasingodawcy, pozostałe zaś leasingodawca byłemu właścicielowi w ramach umowy leasingu. W wymogach takiego rozliczenia umowy obie strony mają prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z wystawionych faktur. Taka praktyka jest uniwersalnie akceptowana przez organy podatkowe. Okazuje się jednak, że niezadługo takie podejście prawo finansowe w pigułce do rozliczania leasingu zwrotnego może się zmienić. Wszystko za sprawą marcowego werdyktu TSUE, które rzuca nowe światło na sposób rozliczania podatku Vat do leasingu zwrotnego, zarówno na rzecz przedsiębiorców jakże i firm leasingowych. W przypadku leasingu operacyjnego dodatkowo jak nie istnieje zastrzeżenie o standardowym przeniesieniu przedmiotu leasingu (a jedynie, że praktyczny będzie wykup po zakończeniu leasingu) – na rzecz celów podatku VAT leasing prawo finansowe skrypt traktować wypada jako świadczenie usług. Będzie to większa ilość zawieranych umów leasingu. Z tytułu leasingu na rzecz przedsiębiorców posiadających siedzibę ułożenie ciała terytorium Rzeczypospolitej, miejscem opodatkowania jest kraj siedziby tego przedsiębiorcy – leasingobiorcy (chodzi o leasing traktowany jako świadczenie usług). Odpowiednio – istnieje możliwość ustalenia miejsca siedziby w kraju stałego miejsca prowadzenia aktywności poprzez leasingobiorcę – jeżeli leasing jest przypisany do danego stałego miejsca (jest związany z takim miejscem).