Przepisy okołoustawowe wspomagające prowadzenie procedur przetargowych

Nasz artykuł to tabele zestawienia i wskazówki krok po kroku które oproszczą pracę specjalisty ds. zamówień publicznych. Wszystkie potrzebne informacje zostały zebrane.

Jesteśmy do usług Co oferujemy

Pozacenowe kryteria oceny

W monografii zostały scharakteryzowane podstawowe instrumenty administracyjne w...


Dokumenty ofertowe zamówieniach

Praktyczny Artykuł do wszystkich rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z ...

Aneksowanie umów o

Umowa poza kwestiami związanymi z samym przedmiotem zamówienia, a także prawa...

Dokumentacja postępowania przetargowego

Przepisy ustawy odmiennie regulują sposób i miejsce pracy ogłoszeń o za...

Dokumenty zamówieniach publicznych

Stosowanie nowych przepisów w przypadku Prawa zamówień publicznych zawsze wi...

Administracyjnoprawne instrumenty realizacji

W monografii zostały scharakteryzowane podstawowe instrumenty administracyjne w...

100 odpowiedzi zapytania

Artykuł o zamówieniach publicznych jest przeznaczona dla wszystkich uczestnik...

Co jeszcze mamy ciekawego


Zamówienia usługi społeczne

Niniejsze opracowanie dotyczy problemów prawnych powiązanych z funkcjonowaniem w obrocie regulowanym poprzez PrZamPubl konsorcjów wykonawców. Celem opracowania jest kompleksowe wyrażenie omowne powyższego tematu, który pomimo dużej doniosłości praktycznej został zaniedbany w doktrynie, przy czym z racji obszerności materiału spektrum pracy zostało ograniczone do kwestii podstawowych z aspektu PrZamPubl, a z drugiej strony prawa cywilnego i w niewielkim fragmencie prawa upadłościowego. Jednocześnie podkreśla ono niedostatecznie jakże dotychczas uwzględniane – zarówno w orzecznictwie KIO dodatkowo sądów powszechnych, orzekających w sprawach zamówień publicznych – cywilistyczne aspekty omawianej problematyki dodatkowo reguły wynikające z prawa UE, w tym w szczególności z kodeksów dyrektyw również orzecznictwa TS. Nasz artykuł zawiera ustawę Prawo zamówień publicznych z uwzględnieniem najnowszych przemian wydanych w Zamieszczony w tomie regulacja cieszy się stałym zainteresowaniem osób prowadzących działalność gospodarczą i uczestniczących w przetargach. Zaletą pracy naukowej jest jej praktyczny, poręczny format i prześwitujący

Czytaj więcej

Sprawozdanie o udzielonych

Z naszego artykułu Czytelnik dowie się: Po pierwsze, gdzie szukać ogłoszeń dodatkowo informacji o przetargach, w który sposób odtwarzać zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), w jaki sposób przymierzać siły na zamiary – czyli w który sposób wziąć się do przetargu razem z inną firmą, w który sposób polegać na potencjale innej firmy, a zarówno na jakich warunkach używać z podwykonawców. Po drugie, wykonawca znajdzie instrukcje, w który sposób wykonać ofertę w taki sposób, by była atrakcyjna i wolna od błędów, w jaki sposób i kiedy zadawać pytania, w który sposób skompletować potrzebne oświadczenia i dokumenty dodatkowo przejść poprzez całą procedurę przetargu. Po trzecie, poradnik naświetla ważne kwestie finansowe – warunki, terminy i zasady zwrotu wadium, materie wymaganych gwarancji, możliwe konsekwencje finansowe w przypadku niedotrzymania warunków postępowania, a także opcja otrzymania zaliczek na poczet realizacji zamówienia. W artykule opisano krok po kroku całą procedurę konstruowania oferty wykonawcy – od formularza ofertowego, poprzez terminy i możliwości zmian, aż do warunków jej odrzucenia przez zamawiającego. Opis poszczególnych trybów udzielania zamówień pozwoli z kolei na odpowiednie przygotowanie się do wykonania niezbędnych w danym trybie czynności. Czytelnik znajdzie tez pożyteczne porady odnośnie do środków ochrony prawnej, środków zaskarżenia oraz terminów na wnoszenie odwołań i skarg. Nasz artykuł zawiera uchwalone w roku zmiany w Prawie zamówień publicznych, mające na celu ułatwienie przystępowania do przetargów publicznych małych i średnim firmom.

Czytaj więcej

Konsorcjum podwykonawstwo użycie

W oparciu o najświeższe orzecznictwo przedstawione zostały zasadnicze w zamówieniach publicznych zagadnienia. Jest to zestaw praktycznej wiedzy, którą eksperci opracowali w oparciu o stanowiska organów orzekających (m.in. Krajowej Izby Odwoławczej, Sądu Najwyższego, Trybunału Sprawiedliwości UE). Lektura Orzecznictwo w zamówieniach publicznych to interpretacje najważniejszych stanowisk organów orzekających w zamówieniach publicznych. Lektura obejmuje wnioski na rzecz wykonawców i zamawiających płynące z orzeczeń odnoszących się do aktualnych przepisów Prawa zamówień publicznych, a wydawanych przez:- Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, - Sąd Najwyższy, - Naczelny Sąd Administracyjny,- wojewódzkie sądy administracyjne, - sądy okręgowe, - Krajową Izbę Odwoławczą,- Główną Komisję Orzekającą.Artykuł zawiera zagadnienia, z którymi na co dzień mierzą się także wykonawcy, w jaki sposób i zamawiający. Przy każdym zagadnieniu znajdują się:- kontekst prawny- tezy do najważniejszych orzeczeń,- praktyczny Artykuł ekspercki z rekomendacjami, wskazówkami i przykładami- wyrażenie omowne najważniejszych aspektów praktycznych powiązanych z danym zagadnieniem (w postaci rozwiązań prawdziwych sytuacji z życia uczestników postępowań o zamówienie publiczne).Opracowanie pod red. Agaty Hryc-Ląd, redaktor naczelnej magazynu Zamówienia publiczne w orzecznictwie. Rozporządzenie w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, to jedność z najważniejszych aktów wykonawczych do ustawy Prawo zamówień publicznych. Umożliwia prawidłowe przygotowanie postępowania o zlecenie również właściwą ocenę ofert. Zmienione zasady stosowania dokumentów i oświadczeń w postępowaniu przysparzają lecz sporo problemów zarówno zamawiającym, jakim sposobem i wykonawcom. Autorzy pracy pomagają uczestnikom rynku zamówień publicznych zrozumieć obszar wprowadzonych zmian, podpowiadając, jakże na co dzień użytkować z innowacyjnych artykułów podczas dokumentowania postępowania. W artykule znajdziesz odpowiedź na wiele istotnych pytań, np.:- W który sposób w świetle znowelizowanych przepisów powinno się udokumentować spełnienie warunków udziału w postępowaniu? - Jakich dokumentów może od wykonawcy zażądać zamawiający w sprawie wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania? - Na co należy zwrócić uwagę w przypadku dokumentów składanych przez wykonawców zagranicznych? - Jak potwierdzić, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez zamawiającego? Ponadto w opracowaniu:- liczne przykłady i wskazówki dotyczące procedur powiązanych z dokumentowaniem postępowania. - rozpatrywanie najnowszego orzecznictwa KIO. - odpowiedzi na najtrudniejsze pytania w zakresie stosowania oświadczeń i dokumentów.

Czytaj więcej

Jesteśmy do usług


283

Użytkowników

924

Pobrań

354

Recenzji

69

Instalacji

Najnowsze artykuły


 • foto
  Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jak ustrzec się

  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jak ustrzec się rozbieżności pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym:cel i przedmiot umowy – przykłady postanowień ograniczających ryzyko różnic pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającymoświadczenia stron i ich znaczenie legislacyjne w przypadku sporów ITumowa na wdrożenie systemu informatycznego – dzieło.

 • foto
  Nowelizacja KSH beck kodeks spółek

  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Nowelizacja KSH beck kodeks spółek handlowych ustawa przewiduje kary za niedochowanie obowiązków: za nieobecność wezwań do zwrotu dokumentacji z akcji, a podobnie za nieistnienie prowadzenia rejestru wspólników lub nierejestrowania akcji w KDPW członkom zarządu grozi sankcja grzywny do 20 tys. zł. Członkowie zarządu podlegają.

 • foto
  Umowa co daje umowa deweloperska

  Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Umowa - co daje umowa deweloperska do wszystkich osób prawnych i fizycznych, jakie rozważają sprzedaż nieruchomości, mimo to też do inwestorów, dla których kłopoty na rynku nieruchomości są okazją do zwiększenia portfela inwestycyjnego. Szczególnie interesujące powinno być też dla pośredników w obrocie nieruchomościami, jacy chcieliby pogłębić swoją wiedzę na temat kupna i sprzedaży nieruchomości.

 • foto
  Nowe prawo budowlane zmniejszenie zakresu informacyjnego

  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Nowe prawo budowlane - zmniejszenie zakresu informacyjnego egib przedmiotowe wyrażenie omowne tematu w sposób klarowny i skrupulatny wyjaśni podstawy także cele wprowadzonych zmian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ich działanie na bieżącą pracę osób z branży geodezyjnej. Powyższe zmiany wchodzą w życie 1 sierpnia 2020r. Ustawodawca zdecydował się na zmianę przedmiotowej ustawy głównie wskutek na wzrastający problem nadmiernych ograniczeń (w tym biurokratycznych).

 • foto
  Upadłość i jakie są formalne uwarunkowania

  Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Upadłość i jakie są formalne uwarunkowania zgłoszenia wierzytelności w sprawach wszczętych po 24 marca 2020 roku umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w poprzednio w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy jak wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. także nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą.

 • foto
  Nowe prawo zabezpieczenie roszczeń pieniężnych

  Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Nowe prawo zabezpieczenie roszczeń pieniężnych z zakresu prawa własności intelektualnej Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego własność intelektualna prawo dodatkowo niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne zmiany w obszarze prowadzenia postępowania w kwestiach dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nowelizacja ma szczególnie na celu utworzenie wyspecjalizowanych.

 • foto
  Rekomendowane standardy i dobre

  Dodany: 2020-09-01 | Kategoria: Split payment | Komentarze: 0

  Rekomendowane standardy i dobre praktyki. i zapewnienie bezpieczeństwa w obiektach handlowych, biurowych i usługowych. Wszyscy korzystamy z obiektów użyteczności publicznej. Pracujemy w nich, uczymy się, robimy zakupy to znaczy załatwiamy sprawy urzędowe. Zapewnienie bezpieczeństwa jest zadaniem trudnym z przynajmniej kilku powodów. Wystarczy wspomnieć o choćby o tym, że są to miejsca, w jakich zwyczajowo.

 • foto
  Istota i potrzeba coachingowego stylu zarządzania

  Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Coaching | Komentarze: 0

  Istota i potrzeba coachingowego stylu zarządzania. Jaką rolę ma do spełnienia w dobie globalnego przyspieszenia i rzeczywistości określanej mianem „VUCA”? Menedżer nie musi być coachem. Różnice względem profesjonalnego coachingu Zastosowania coachingu w pracy menedżera – formowanie kultury dialogu i otwartości, kultury feedbacku i rozwoju, motywowanie, wspieranie, rozwój, delegowanie,.

 • foto
  Jakie działania podejmować w sprawie

  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Jakie działania podejmować w sprawie zagwarantowanie ciągłości najmu portfela nieruchomości skierowane jest do wszystkich zainteresowanych tematyką zarządzania najmem lokali mieszkalnych i usługowych, osób profesjonalnie zajmujących się sektorem nieruchomości zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami, właścicieli lokali mieszkalnych na wynajem także wszystkich,.

 • foto
  Jakie są warunki przechowywania papierowej

  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Jakie są warunki przechowywania papierowej dokumentacji pracowniczej w tym reguły oddawania dokumentacji pracowniczej na przechowywania usługowym przechowawcom jakie są zalety i wady takiego rozwiązania? jest reprezentacja od strony praktycznej zagadnień połączonych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najświeższe stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,.

Chmura tagów


strajk a karta nauczycielaprocedury celne w transporcie międzynarodowymkiedy zamówienie publicznekiedy czas na zmianę pracyco po kontroli pipdata inwentaryzacjiakta osobowe 2020 jakie częściczym zajmuje się prawo rodzinnekogo obowiązuje regulamin pracygospodarka odpadami na budowierodo a rodo a monitoring wizyjnykoronawirusmikropożyczka jak złożyćUstalanie wymiaru czasu pracy w przyjętym okresiePrawo medyczne odpłatność za lekiustawa o cudzoziemcach pobytcudzoziemiec pobyt czasowykto raportuje schematy podatkoweksiążka koronawirus kucharskiegospodarka nieruchomościami i katasterjak sprawdzić czas pracy telefonuPolityka rachunkowościkiedy elektronizacja zamówień publicznychustawa o bezpieczeństwie imprez masowych w skróciewspólnota mieszkaniowa a deklaracja śmieciowa